Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj

Poslední vydání

EZ202303

Archív EZ

Přihlášení k odběru

Bezplatné webináře

Bezplatné online wemináře Inspirace pro váš bytový dům pokračují i v roce 2023

_______________

Mezi nejvíce sledované v roce 2022 patřily:

Externí předseda SVJ

Staráme se o dům

Webinář 02. 06. 2020

Další naleznete na našem TV kanálu

PND TV

Aktuality

Chytrá řešení pro váš bytový dům

Brno propaguje jakékoli cesty, jak podpořit obnovitelné zdroje energie na bytových domech. Zkuste se informovat například na stránkách „Chytře společně“ a podpořte město Brno v jeho snahách o rozšíření využívání energií z obnovitelných zdrojů. Je to ekonomicky výhodné pro Vás a přínosné pro stav životního prostředí v našem městě.

Celý článek

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Poradna

seznam článků
Poradna
Dotazy z roku 2017
Dotazy z roku 2016 a starší
Všechny strany

Zajímá Vás moderní, ekonomické a bezpečné bydlení a máte v hlavě nevyřešené otázky týkající se této problematiky? Nevíte, koho se zeptat a s kým se poradit? Máme pro Vás řešení. Se svými otázkami se můžete obrátit na nás a my Vám v naší poradně rádi odpovíme.

Své dotazy můžete zasílat na info(zavinac)pronasdum.cz

27. 8. 2018|
Otázka: Z dotazu našich čtenářů
Je možné zveřejňovat na webových stránkách společenství vlastníků výpisy z běžného účtu společenství, kde jsou uvedena čísla účtů jednotlivých vlastníků a výše měsíčně zasílaných částek?

Odpověď:
Zveřejňování interních dokumentů na webu společenství, mezi které patří i výpisy z běžného účtu společenství, je správným krokem ke zvýšení transparentnosti hospodaření společenství. Výbor tak rovněž prokazuje, že pracuje s péčí řádného hospodáře.
Na druhou stranu, pokud se ve výpisech objevují kromě výdajů společenství i příjmy – příspěvky vlastníků, dostáváme se do oblasti osobních údajů a jejich ochrany. V tomto případě je nezbytné, aby přístup k těmto údajům byl umožněn pouze vlastníkům prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla.


20. 8. 2018|
Otázka: Z dotazu našich čtenářů
Z jakých prostředků bytového domu se hradí náklady spojené s úklidem přístupových cest k domu a pozemků patřícím k domu (sečení trávy, úklid sněhu)?

Odpověď:
Jedná se o náklady spojené s provozem a údržbou domu a pozemku. Proto se hradí z fondu na správu domu a pozemku, do kterého přispívají vlastníci podle podílu na společných částech nemovitosti (§1180 NOZ).


13. 8. 2018|
Otázka: Z dotazu našich čtenářů
Je možné podmínit platbu do fondu na správu domu splněním nějaké podmínky (např. předložením konkrétního dokladu - faktura)?

Odpověď:
Povinnost vlastníka přispívat do fondu na správu domu je dána §1180 NOZ, tedy jedná se o zákonnou povinnost. Nesplněním této povinnosti vzniká statutárnímu orgánu společenství povinnost dlužnou částku po vlastníkovi vymáhat (§159 NOZ).


Otázka: Z dotazu našich čtenářů
Ve výboru společenství nechce nikdo pracovat. Jak můžeme situaci řešit a co se stane, když výbor nebude funkční z důvodu absence členů?

Odpověď:
NOZ umožňuje, aby se členem výboru, či předsedou společenství, stala fyzická, či právnická osoba, nečlen společenství. Podmínkou je zletilost, trestní bezúhonnost a svéprávnost. Takže funkci předsedy společenství (člena výboru) může vykonávat takřka kdokoli. Důležité je mít na paměti 2 věci

  •     Člověk (firma), který není členem společenství, bude požadovat za svoji činnost ve prospěch společenství finanční odměnu na úrovni běžné komerční sféry
  •     Odpovědnost za řádný chod domu zůstává na vlastnících, členech společenství

V případě, že se společenství žádným způsobem nebude schopno domluvit na řádném fungování statutárního orgánu, může kterýkoliv vlastník požádat soud o ustanovení opatrovníka. Tím se stanem soudem určená osoba, která (za úplatu) bude vyřizovat záležitosti nezbytné a nutné pro chod domu. Pro budoucnost domu je to nejhorší možná situace.


6. 8. 2018|

Otázka: Z dotazu na semináři Jak to dělají jinde, Plzeň
Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o radu. Bydlím v bytovém domě, kde máme SVJ. Jsem vlastníkem přízemního, se kterým sousedí nebytový prostor - dle prohlášení vlastníka jde o místnost pro úklid a kočárky; podle kolaudačního souhlasu místnost pro úklid. Tato místnost je ostatními vlastníky užívána jako kolárna, tím se zvýšil provoz a také hlučnost nejen přes den, ale i v nočních hodinách. Na příčku, která sousedí s mým bytem, byly přimontovány kovové držáky kol na náklady SVJ, takže jakákoli manipulace s koly je slyšet v bytě. Když jsem na tuto skutečnost poukazovala, bylo mi řečeno, že s tím musím počítat, když jsem si koupila byt vedle této místnosti. Je možné se nějak bránit, aby se místnost neužívala jako kolárna? Za jakoukoli radu budu ráda.

Odpovídá: Ing. Vladislav Hrdlička
Nejdříve bych vám doporučil se podívat do stanov vašeho SVJ, kterými se řídí každý vlastník v domě a to včetně výboru. Ve vašich stanovách máte například zřízenou funkci revizora. Pominu, že se jedná o nesmysl, protože každý vlastník je ze zákona revizorem sám o sobě. Nicméně, tento člověk, který má dle stanov kontrolovat činnost výboru, musí kontrolovat i to, zda rozhodování výboru odpovídá stanovám, zda nerozhodují o něčem, co je v pravomoci shromáždění. Bohužel, v rozporu se stanovami, nemáte u rejstříkového soudu revizora zapsaného, tzn., že jsou stanovy v tomto bodě neplatné.
Další věc – v prohlášení vlastníka (včetně půdorysu 1.NP) je prostor vedle Vašeho bytu veden jako společná část nemovitosti. To, že v kolaudačním souhlasu je mj. uvedena i úklidová místnost (kočárkárna nikoliv), není rozhodující. O způsobu využití pro správu domu a pozemku rozhoduje vždy společenství na shromáždění.
Je potřeba zjistit kdy, a jakým způsobem, bylo rozhodnuto o způsobu využití společné části domu vedle Vašeho bytu. Pokud vše proběhlo v souladu se zákonem a stanovami, pak je vše v pořádku. Pokud ne, můžete nárokovat uvedení prostoru do stavu v souladu s kolaudačním souhlasem, kde o skladu kol není zmínka.
Každopádně doporučuji probrat tento problém s dalšími vlastníky a sjednotit se na způsobu využití prostoru.


6. 8. 2018|

Otázka: Dotaz na možnosti úhrady revize el. rozvodů v bytech vlastníků
Na shromáždění vlastníků jsem informovala o tom, že by si každý ve svém bytě revizi elektro, kterou je nutno provést letos, hradil každý vlastník ze svých fin.prostředků. Vycházela jsem z logického názoru, že každý vlastník je odpovědný za bezvadný
stav své elektroinstalace (do bytů nevidíme, každý se občas dělá i úpravy elektro) a dle zákona se v bytech revize provést musí a musí existovat revizní zpráva o jejím provedení a jejím výsledku, zjištěných závadách, termínech jejich odstranění .....
Objevil se názor, a vlastníci to většinově schválili, že by mohlo být hrazeno z příspěvků na správu domu a majetku tzv. fondu oprav. Někteří nesouhlasili. V usnesení jsem si vyhradila možnost zjištění právního stanoviska.
Dočetla jsem se totiž, že se stal případ, kdy předseda byl vystaven žalobě na zneužití moci, protože jeden z vlastníků zásadně nesouhlasil s úhradou revize z fondu správy domu a majetku - v tom případě to byla revize plynu v bytech.
Nevím ale, jestli tento předseda měl projednáno na shromáždění vlastníků a měl potvrzeno v usnesení, že lze z fondu správy domu a majetku uhradit.
Dík předem za odpověď a hlavně radu, jak máme postupovat.
předsedkyně výboru SV, Brno

Odpovídá: Ing. Vladislav Hrdlička
V tomto případě je to jednoduché. Máte pravdu v tom, že revize spotřebičů, které jsou ve vlastnictví vlastníka bytu, hradí tento vlastník.
Zde upozorňuji, že společenství vlastníků je právnická osoba vzniklá za účelem správy domu a pozemku (§1194 občanského zákoníku). Dále §1189 říká, že „Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí.“
Z toho jasně vyplývá, že majetek vlastníka je na jeho odpovědnost a jeho náklady. Platí to i pro nájemníky podle nařízení vlády č. 308/2015 běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. I zde mají povinnost hradit si revize a kontroly spojené s užíváním bytu.
Doufám, že Vám tyto argumenty budou postačovat k přesvědčení „šetřílků.“
 
PND TV

Praktické rady pro SVJ a BD

Hlasování Per rollam

 

Hlasování Per rollam - technické prostředky

 

Měření, rozúčtování, vyúčtování a směrnice EU o EED

 

Doporučujeme


 

DIN