Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj

Poslední vydání

EZ 4/2020

Archív EZ

Přihlášení k odběru

Bezplatné webináře

Bezplatné online semináře Inspirace pro váš bytový dům připravujeme i pro rok 2021

Mezi nejvíce sledované v roce 2021 patřily:

 

Externí předseda SVJ

Staráme se o dům

Webinář 02. 06. 2020

Další naleznete na našem TV kanálu

PND TV

Aktuality

Chytrá řešení pro váš bytový dům

Brno propaguje jakékoli cesty, jak podpořit obnovitelné zdroje energie na bytových domech. Zkuste se informovat například na stránkách „Chytře společně“ a podpořte město Brno v jeho snahách o rozšíření využívání energií z obnovitelných zdrojů. Je to ekonomicky výhodné pro Vás a přínosné pro stav životního prostředí v našem městě.

Celý článek

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Fungování SVJ a BD v době koronakrize

Dne 20. 4. 2020 byl prezidentem podepsán další z balíku zákonů přijatých ve stavu legislativní nouze v souvislosti s pandemií, který upravuje vnitřní fungování právnických osob. Zákon nabyde účinnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů, což by mělo nastat již ve velmi krátké době v řádu dnů a bude platný po dobu trvání mimořádného opatření[i], nejpozději však do konce roku 2020.

Hlasování SVJ

Hlasování v SVJ a BD

Shromáždění SV i členská schůze BD může nyní rozhodovat mimo zasedání (per rollam) i v případě, že tuto možnost nemají upravenu ve svých stanovách. Doposud mohla BD rozhodovat per rollam jen v případě, že si tuto možnost zakotvila ve stanovách, společenství vlastníků mohla mimo úpravu ve stanovách využít i zákonné úpravy, použitelné ale pouze v případě, že se nesejde usnášeníschopné shromáždění. Po dobu trvání mimořádného opatření tedy teď mohou jak SV, tak BD využívat možnost hlasovat o důležitých záležitostech, aniž by musela své členy vystavit riziku nákazy. Pro hlasování mimo zasedání platí určitá pravidla, která vyplývají buď ze stanov, nebo ze zákona. Společenství tato pravidla naleznou v občanském zákoníku v § 1211 a násl., bytová družstva v zákoně o obchodních korporacích v § 652 a násl.

Funkční období člena voleného orgánu

Pokud v době mimořádného opatření má skončit funkční období voleného člena orgánu, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců po skončení mimořádného opatření. (To platí i tehdy, pokud by mělo funkční období skončit do 1 měsíce po skončení mimořádného opatření.) Volený člen s prodloužením samozřejmě může nesouhlasit. Tento nesouhlas musí doručit před skončením funkčního období a k automatickému prodloužení nedojde.

  • Př. 1: Funkční období místopředsedy výboru má skončit k 15. 5. Mimořádné opatření potrvá do 30. 6.. Funkční období skončí 30. 9.
  • Př. 2:Funkční období místopředsedy výboru má skončit k 10. 7. Mimořádné opatření potrvá do 30. 6.. Funkční období skončí 30. 9.
  • Př. 3: Funkční období místopředsedy výboru má skončit k 15. 5. Místopředseda už dál ve výboru nechce pokračovat. Nesouhlas s prodloužením doručí SV 13. 5. K prodloužení nedojde a funkční období skončí 15.5.

Zákon také myslí na specifický případ, kdy volenému členovi skončilo funkční období sice v době trvání mimořádného opatření, ale před nabytím účinnosti tohoto zákona. Takové funkční období se obnoví, ale jen se souhlasem voleného člena a za předpokladu, že v mezidobí nebyl zvolen nebo povolán jiný člen. V případě, že volený člen s obnovením funkce souhlasí, musí doručit svůj souhlas - dnem doručení souhlasu se obnovuje funkční období, které skončí 3 měsíce po skončení mimořádného opatření.

  • Př. 4: Funkční období místopředsedy výboru skončilo 1. 4. Zákon je účinný od 30. 4. SV nezvolilo nového člena výboru. Místopředseda chce dál pokračovat, 1. 5. doručí svůj souhlas. Mimořádné opatření potrvá do 30.6. Ve funkci bude pokračovat od 1. 5. do 30. 9.

V případě, že se v době mimořádného opatření rozhodne člen voleného orgánu odejít nebo nesouhlasí s prodloužením či obnovením funkčního období, může statutární orgán zvolit náhradníka do doby zasedání orgánu, který má pravomoc zvolit nového člena (shromáždění, členské schůze) i v případě, že tato možnost není ve stanovách zakotvena. Se zvolením však musí souhlasit všichni členové voleného orgánu (výbor, představenstvo).

Schvalování účetní závěrky

Zákon myslí i na lhůty k projednání řádné účetní závěrky. Zákonná lhůta k projednání účetní závěrky bytového družstva uplyne 3 měsíce po skončení mimořádného opatření, nejpozději však 31. prosince 2020. O společenství vlastníků se zákon nezmiňuje, protože SV zveřejňují účetní závěrku do 30 dnů od jejího schválení shromážděním, nejpozději však do 12 měsíců od konce účetní období bez ohledu na její schválení.

Připravila: Eliška Franková, Pro náš dům, z.s.


[i]

Mimořádným opatřením se rozumí krizové nebo mimořádné opatření přijaté vládou nebo vydané Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí, a to:

  • krizové opatření podle § 2 písm. c) krizového zákona přijaté vládou České republiky v době nouzového stavu;
  • mimořádné opatření vydané v roce 2020 Ministerstvem zdravotnictví na základě § 69 odst. 1 písm. b) nebo § 69 odst. 1 písm. i), § 69 odst. 2 a § 80 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně veřejného zdraví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2;
  • mimořádné opatření vydané v roce 2020 krajskou hygienickou stanicí na základě § 69 odst. 1 písm. b), § 69 odst. 2, § 82 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. m) zákona o ochraně veřejného zdraví k zamezení dalšího šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2

Aktualizováno (Čtvrtek, 23 Duben 2020 13:39)

 
PND TV

Praktické rady pro SVJ a BD

Hlasování Per rollam

 

Hlasování Per rollam - technické prostředky

 

Měření, rozúčtování, vyúčtování a směrnice EU o EED

 

DoporučujemeHledáte projektanta?


DIN